ในการสอบเข้าสาธิต ป.1 ผู้ปกครอง ต้องเตรียมตัวลูกๆตั้งแต่ อ.1 หรือ อ.2 เป็นอย่างช้า แต่ถ้ามาเตรียมเอาช่วง อ.3 อาจจะทำให้น้องไม่พร้อมที่จะเข้าแข่งขันกับเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ดังนั้นก่อนอื่นต้องดูตารางเปรียบเทียบอายุ เพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดการเตรียมความพร้อมให้น้องก่อน โดยเด็กบางคนสามารถสอบได้หลายสนาม แต่บางคนก็จะสอบได้เพียงสนามเดียว


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาธิตเกษตรฯ)

เกิดระหว่างวันที่ วันที่สอบ วันประกาศผล รับเข้าศึกษาในชั้น สมัคร/ผลสอบ
16 ธ.ค. 2559 - 15 ธ.ค. 2560 ... มี.ค. 2566 ... 2566  ประถมศึกษาปีที่ 1  Link1/Link2
16 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2561 19 มี.ค. 2567 31 มี.ค. 2567  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2562 ... มี.ค. 2568  ... 2568  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2563 ... มี.ค. 2569  ... 2569  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2563 - 15 ธ.ค. 2564 ... มี.ค. 2570  ... 2570  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2564 - 15 ธ.ค. 2565 ... มี.ค. 2571  ... 2571  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
16 ธ.ค. 2565 - 15 ธ.ค. 2566 ... มี.ค. 2572  ... 2572  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาธิตจุฬาฯ)

เกิดระหว่างวันที่ วันที่สอบ วันประกาศผล รับเข้าศึกษาในชั้น สมัคร/ผลสอบ
1 ธ.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2560 ... มี.ค. 2566 ... 2566  ประถมศึกษาปีที่ 1  Link1/Link2
1 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561 19 มี.ค. 2567 ... มี.ค. 2567  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562 ... มี.ค. 2568  ... 2568  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2563 ... มี.ค. 2569  ... 2569  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564 ... มี.ค. 2570  ... 2570  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2565 ... มี.ค. 2571  ... 2571  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2
1 ธ.ค. 2565 - 30 พ.ย. 2566 ... มี.ค. 2572  ... 2572  ประถมศึกษาปีที่ 1 Link1/Link2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (สาธิตประสานมิตร)

เกิดระหว่างวันที่ วันที่สอบ วันประกาศผล รับเข้าศึกษาในชั้น สมัคร/ผลสอบ
1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 ... 2566 ... 2566  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3)  Link1/Link2
1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562 ... 2567 ... 2567  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563 ... 2568  ... 2568  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564 ... 2569  ... 2569  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2565 ... 2570  ... 2570  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566 ... 2571  ... 2571  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2
1 มิ.ย. 2566 - 31 พ.ค. 2567 ... 2572  ... 2572  ชั้นเด็กเล็ก (อ.3) Link1/Link2