สำหรับเด็กๆที่เตรียมตัวเพื่อสอบเข้า ชั้น ป.1 สาธิตจุฬาฯ นั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ลืมไม่ได้คือ ทักษะด้านการทำโจทย์ที่มีความซับซ้อนในแต่ละเรื่อง เพราะข้อสอบของจุฬาฯ ค่อนข้างยากเด็กที่เข้าสอบต้องมีสมาธิอย่างมาก น้องๆ ต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นบระบบ สามารถคิดหาคำตอบของโจทย์ที่มีความยาก ระดับที่ต้องคิด 2 ชั้นขึ้นไป